Legislativa

Doporučení:

Doporučujeme používat nádrže FUELMASTER® pouze jako vnitropodnikové výdejny pohonných hmot, nikoli jako veřejné čerpací stanice.

Upozornění:

Zde zveřejněné informace mají pouze informační a doporučující charakter.
Závazné podmínky pro instalaci nádrže stanoví provozovateli místně příslušný vodoprávní úřad.

Dotčené právní normy:

Zákon č. 575/2006 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daní, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - část pátá (změna zákona o pohonných hmotách čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů)

Zákon č.254/2001 Sb. - zákon o vodách a o změně některých zákonů § 17 a § 18

Vyhláška č. 450/2005 Sb. zákonů ČR - vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

Vzor žádosti z Vodohospodářského úřadu - vzorový tiskopis - originál tiskopisu je k dispozici na každém Vodoprávním úřadě daného kraje sídlícího na Odboru životního prostředí